Terug naar leden

Virol

Al meer dan 40 jaar verzorgt Virol Recycling Groep het inzamelen, afvoeren en verwerken van allerlei soorten afval, met name papier, metaal en kunststoffen.
Het zusterbedrijf REISSWOLF is gespecialiseerd in de vernietiging van vertrouwelijk papier en digitale datadragers en de beveiligde opslag van archieven.

In de afgelopen decennia is er veel veranderd op afvalgebied.
Het milieubesef nam toe en de overheid voerde een afvalstoffen-beleid in, dat op de eerste plaats is gericht op preventie: voorkomen dat afval ontstaat. Daarnaast streeft de overheid
zoveel mogelijk naar recycling, d.w.z. hergebruik en nuttige toepassing van afvalstoffen.

Virol Recycling Groep is in deze ontwikkelingen meegegaan en heeft zich ontwikkeld tot recyclingbedrijf dat meedenkt over het logistieke afvalproces bij haar klanten. Het streven naar zo weinig mogelijk kosten voor de diverse afvalstromen staat altijd voorop. Scheiding aan de bron van de diverse afvalstoffen speelt daarbij een belangrijke rol.

Desgevraagd levert Virol periodieke rapportages, zodat klanten inzicht hebben in de hoeveelheid en de kosten van hun afval en desnoods kunnen bijsturen.

Papier

Virol zamelt oud papier in bij zowel particuliere aanbieders (huishoudens, scholen, sportverenigingen enz.), professionele papiergebruikers (drukkerijen, boekbinders, winkels, papiergroothandels) als het reguliere bedrijfsleven. De stromen die uitermate geschikt zijn voor recycling, zijn computerpapieren wit kantoor papier, bont papier zoals kranten, tijdschriften en folders, en karton. Virol adviseert vertrouwelijk papier apart in te zamelen, zodat het ook apart kan worden verwerkt en de vertrouwelijkheid blijft gewaarborgd.

Maatwerk is te allen tijde het motto: Virol stemt de grootte van de geleverde container af op de behoefte van de afzonderlijke aanbieder.

Het sorteren van het papier gebeurt zowel machinaal als handmatig. Na sortering ontstaan nieuwe soorten, zoals krantenpapier, karton of OI-papier. In totaal zijn er ongeveer 30 soorten papier, die allemaal door Virol kunnen worden geleverd. Voor elke baal papier van Virol geldt dat zij aan de strengste eisen van afnemers voldoet.

Metaal

Bij Virol worden dagelijks vele soorten metalen aangeboden.
Om deze stromen optimaal geschikt te maken voor recycling is een gedegen kennis van de materialen, efficiency en een klantgerichte aanpak zowel richting aanbieders als afnemers
een must.
Op het bedrijfsterrein van Virol staat een radioactiviteitdetectie- poort die zorg draagt voor een goede ingangscontrole.
Deskundige medewerkers garanderen het grondig uitsorteren van de metalen op soort en kwaliteit. Van koper tot zink, van lood tot aluminium en van oude metalen tot nieuw ijzer.
Zelfs het demonteren van oude machines en afgeschreven metaalconstructies is voor de medewerkers geen probleem.

Om alert te kunnen inspelen op de vraag uit de markt beschikt Virol over een ruime opslagcapaciteit, de juiste machines en een gedegen voorraadbeheer.

Kunststof

Kunststof is uitermate geschikt voor recycling, maar om kunststof nuttig te kunnen toepassen is scheiding aan de bron veelal noodzakelijk. Daarop is Virol ingesprongen met een prachtig systeem voor folie en piepschuim: PAK EEN ZAK! Klanten van Virol ontvangen een grote plastic zak, eventueel met houder, waarin folie en piepschuim afzonderlijk worden verzameld.
Is de zak vol dan haalt Virol hem op.

Naast folie en piepschuim zamelt Virol ook andere kunststofproducten in, zoals bekertjes, emmers, kratten/bakken enz.
De ingezamelde kunststofafvalproducten worden na sortering aan diverse afnemers aangeboden die het als grondstof gebruiken voor nieuw te produceren kunststof. Kunststoffen die niet meer recyclebaar zijn, worden verwerkt tot brandstof en/of grondstof
voor de energie- en industriële sector.

Hout

Schoon hout komt al snel voor recycling en dus voor scheiding in aanmerking. Bij houtafval wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende klassen te weten A-hout (schoon en onbehandeld hout), B-hout (geverfd en gelakt hout, plaatmaterialen , etc.) en C-hout (verduurzaamd hout) waarbij A-hout de hoogste waarde heeft.

Vanwege het volumineuze karakter van houtafval, gebruikt Virol voor de inzameling meestal wat grotere inzamelmiddelen zoals bijvoorbeeld afzetcontainers.

Het ingezamelde hout kan bijvoorbeeld worden hergebruikt ten behoeve van de productie van pallets en klossen of ten behoeve van energieopwekking. Virol heeft afnemers voor alle stromen houtafval en kan hierdoor interessante oplossingen bieden

Restafval

Restafval is het afval dat niet geschikt is voor recycling en wordt verbrand of gestort. Virol adviseert zoveel mogelijk afval gescheiden in te zamelen, omdat het nuttig toepassen van afval (zoals papier, hout, folie enz.) meestal goedkoperis dan storten of verbranden.

Het afval wordt ingezameld middels verschillende soorten en maten containers, bijvoorbeeld, rolcontainers, afzet-containers en perscontainers.

Op de regionale overslag en verwerkingslocaties wordt het afval in de scheidings- en bewerkingsinstallatie zo veel mogelijk gescheiden. Met behulp van trommelzeven worden organisch materiaal en het deel dat uiteindelijk verbrand wordt van elkaar gescheiden. Het te verbranden deel wordt afgevoerd naar een afvalverbrandingsinstallatie. Het organisch materiaal wordt eerst gewassen en daarna vergist in de vergistingreactoren. Door die vergisting komt biogas vrij, dat wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit en warmte

Gevaarlijk afval

Gevaarlijke afvalstromen, zoals tl-buizen, verf, oplosmiddelen, oliehoudend afval, accu's, batterijen etc. komen overal voor.
Deze stromen worden apart gehouden in verband met risico's voor de veiligheid en gezondheid, maar ook om recycling mogelijk te maken.

Virol heeft voor de inzameling van gevaarlijk afval samenwerkingsverbanden met inzamelaars die gerechtigd zijn om gevaarlijk afval in te zamelen. De middelen die worden gebruikt voor inzameling en opslag van gevaarlijke stoffen, voldoen aan de gestelde veiligheidscriteria.

Er zijn verschillende recyclingmethoden voor gevaarlijk afval.
Voor stromen als loodaccu's en batterijen is recycling gericht op het herwinnen van de gebruikte grondstoffen. Gevaarlijke afvalstoffen die niet hergebruikt kunnen worden, worden verbrand in speciaal daarvoor bestemde ovens.

Overige afvalstromen

Vanwege haar kennis op het gebied van managen van afval, vertrouwen inmiddels vele bedrijven al hun afval stromen aan Virol toe. Ook afvalstromen die nog niet zijn genoemd, zoals bijvoorbeeld glas, GFT/ keukenafval, bouw en sloopafval, hoogcalorische afvalstromen enzovoorts zijn bij Virol in goede handen.

Virol heeft een speciale afdeling die zich alleen bezig houdt met totaaloplossingen voor de reguliere en bijzondere afvalstromen.
De deskundige medewerkers helpen de klanten graag om dit op zo efficiënt mogelijke wijze af te voeren.

Voor deze stromen geldt eveneens dat ze zoveel mogelijk apart gehouden dienen te worden om recycling mogelijk te maken. De goede samenwerkingsverbanden en afzetkanalen van Virol geven u de garantie dat het afval op een milieusparende manier wordt afgevoerd met de hoogst mogelijke opbrengst en zo laag mogelijke kosten.
Vernietiging vertrouwelijk papier
Om de vertrouwelijkheid van gegevens op papier of digitale datadragers te waarborgen is het belangrijk deze stroom afval apart in te zamelen, zodat het ook apart kan worden verwerkt.
Deze stroom wordt voor Virol BV geregeld door zusterorganisatie REISSWOLF. Het belangrijkste kenmerk van REISSWOLF is het gesloten systeem. Hierdoor wordt 100%veiligheid gegarandeerd.

REISSWOLF maakt gebruik van security containers met verschillende afmetingen, waarin het te vernietigen materiaal kan worden gedeponeerd. Voor het afvoeren van containers zet REISSWOLF uitsluitend voertuigen in met een gesloten veiligheidsopbouw.
Ook de ledigingen van de containers geschiedt geheel afgesloten in het speciaal door REISSWOLF ontwikkelde voertuig. Op de vernietigingslocatie rijdt de auto eerst een sluis binnen. De buitendeuren sluiten waarna de deuren naar de beveiligde vernietigingsruimte openen. Hier worden de te vernietigen materialen gestort en vindt de vernietiging plaats conform de DIN norm 32757-1.

Elke stap in het proces wordt gedocumenteerd. Na de vernietiging wordt een garantiecertificaat afgegeven. Hierin wordt verwezen naar de vernietiging conform de eisen gesteld in de Europese Richtlijnen en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Overigens worden, daar waar mogelijk, de restmaterialen ingezet voor recycling

Opslag archief

Zusterorganisatie REISSWOLF Opslag beschikt in Scheemda over de mogelijkheid om archieven volgens de strikte REISSWOLF-normen op te slaan.

De archiefopslagruimte is beveiligd middels een alarminstallatie en staat voortdurend onder toezicht van camera's. Elke box is afgesloten met een unieke sleutel, die alleen in het bezit van REISSWOLF en eventueel de klant is. De afgesloten archiefboxen van diverse afmetingen zijn standaard voorzien van stellingen.

Er zijn twee mogelijkheden voor het beheer van archieven:

De klant kan zijn eigen box zelf inruimen en beheren. Alleen geautoriseerde personen worden toegelaten tot de opslagruimte en dienen zich bij iedere archiefraadpleging te legitimeren.

REISSWOLF beheert de archieven, inclusief inruimen en archiveren waarbij vastgestelde kenmerk worden gekoppeld aan unieke registratiecodes. REISSWOLF heeft speciaal ontwikkelde software waar gratis gebruik van kan worden gemaakt om de status van
het archief te kunnen inzien. Documenten worden op aanvraag van geautoriseerde personen opgezocht en bezorgd, per koerier, per fax of per e-mail.

De medewerkers van REISSWOLF hebben allemaal een geheimhoudingsverklaring ondertekend waarmee de discretie wordt gewaarborgd.

Contact:


Industrieterrein Eextahaven
Haven ZZ 21
9672 TD Scheemda
Postbus 23
9679 ZG Scheemda
Tel: 0597-391526