Duurzaamheid

Duurzame economische ontwikkeling klinkt erg wetenschappelijk, maar eigenlijk is het heel eenvoudig. Bedrijven moeten langer met hun bedrijfsgebouwen en bedrijfsomgeving kunnen volstaan doordat de bedrijfsomgeving en hun gebouwen regelmatig worden aangepast aan de eisen van de tijd. Als bedrijven zich moderniseren en blijven investeren komt dit meestal ook ten goede aan het milieu en de ruimtelijke kwaliteit. Bijvoorbeeld moderne bouwtechnieken leveren energiebesparing op en het renoveren van panden en terreinen levert een grotere ruimtelijke kwaliteit op.

Om bedrijven hiertoe te verleiden moeten overheid en bedrijfsleven met elkaar samenwerken.
Het realiseren van deze doelstellingen zal een belangrijke bijdrage leveren aan het binden, stimuleren en aantrekken van bedrijvigheid en werkgelegenheid in de gemeente Oldambt.

Om de lange en korte termijn doelstelling te kunnen bereiken is een nauwe samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en bedrijfsleven onderling van essentieel belang. Deze samenwerking zal moeten worden gevoed door de gemeentelijke afdelingen waarbij de afdeling Economische Zaken een centrale en coördinerende rol speelt. Het VPO verwoordt de wensen en de belangen van de bedrijven. Tevens doet zij voorstellen voor projecten. De bedrijvencontactfunctionaris en het VPO geven samen vorm aan de beleidswensen en projecten die het gemeentebestuur.
Wij streven ernaar dat duurzame ontwikkelingen hand in hand gaan met bedrijfseconomisch voordelen op korte of lange termijn.