Terug naar Tips

Schade: voegen en schadevergoeding

Schade: voegen en schadevergoeding

Inbraak, vernieling, diefstal, geweld, agressie, fraude of een overval; elke dag zijn er ondernemers die te maken hebben met financiële en vaak ook emotionele schade en tijdverlies, veroorzaakt door derden. In de wet staat over het recht op vergoeding van schade: "Degene die door het begaan van een strafbaar feit een ander schade toebrengt, is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het vergoeden van deze schade (art. 6:162 BW)." In de praktijk zijn er verschillende manieren, hoewel niet altijd even gemakkelijk, om de schade van een misdrijf ook daadwerkelijk vergoed te krijgen.

Schadevergoeding: een (moreel) recht
Ondernemers die slachtoffer zijn van een misdrijf, hebben de mogelijkheid en het recht op een schadevergoeding van de dader. Dit is niet alleen goed voor de continuïteit van de onderneming, maar ook voor de verwerking en het gevoel van genoegdoening van de getroffen ondernemer en diens medewerkers. En niet te vergeten vanwege het preventieve effect op potentiële daders.

Voegen
De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor slachtoffers van een misdrijf (mits er aangifte is gedaan natuurlijk!). Steeds vaker wordt in het strafproces 'gevoegd'. Als een verdachte is opgepakt, kan vóór de zitting worden getracht een schaderegeling tot stand te brengen. Lukt dat niet dan kan het slachtoffer op de volgende wijze schadevergoeding krijgen:
*Voegen in het strafproces.
Het slachtoffer kan zich in het strafproces voegen als benadeelde partij. De rechter zal een beslissing
nemen over de ingediende vordering tot schadevergoeding.
*Civiele vordering.
Het slachtoffer kan direct kiezen voor een civiele vordering. Ook nadat de voeging geheel of gedeeltelijk door de rechter is afgewezen.

Schade vergoeden
Ook als er geen verdachte is, zijn er toch mogelijkheden om schade vergoed te krijgen. Er zijn verschillende organisaties die zich geheel of gedeeltelijk bezighouden met slachtofferzorg. Eén daarvan is het Schadefonds Geweldsmisdrijven, opgericht om de slachtoffers of nabestaanden die het zwaarst zijn getroffen, een tegemoetkoming te geven voor de kosten die niet op andere wijze kunnen worden vergoed. In 2009 keerde het Schadefonds bijna 13,5 mln. euro uit aan slachtoffers van geweldsmisdrijven.

Meer informatie
Brochure voegen van het ministerie van Veiligheid en Justitie:
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2011/04/05/voegen-in-het-strafproces.html
• Schadefonds Nederland: www.schadefonds.nl
• Slachtofferhulp Nederland: www.slachtofferhulp.nl
• Slachtofferhulp Detailhandel: via het gratis nummer 0800-0801