Nieuws

Bij "Nieuws" mededeling over de genomen en nog te nemen maatregelen tegen de wateroverlast zoals die zich heeft voorgedaan in Winschoten.

 ==============================

Raad Oldambt akkoord met Wereldbazar in Winschoten

============================

 Bruikbare informatie? Zie de Tips!

==========================

Contact

Voor vragen betreffende de Vereniging Parkmanagement Oldambt kunt u contact op nemen met:

Dhr. C. Boerma       0597-431495

 

Wordt lid van de VPO.

Contributie € 50.-- per jaar.

Aanmelden via: info@parkmanagementoldambt.nl

 

 

Home

ÉÉN VERENIGING VOOR ALLE BEDRIJVENTERREINEN IN DE GEMEENTE OLDAMBT

De Vereniging Parkmanagement Winschoten (VPO) is in 2007 opgericht. Na het ontstaan van de nieuwe gemeente Oldambt is in 2011 besloten het werkgebied uit te breiden naar alle bedrijventerreinen in de gemeente Oldambt en de naam te wijzigen in Vereniging Parkmanagement Oldambt.

DE VERENIGING PARKMANAGEMENT OLDAMBT

Door de revitalisatie van industrieterrein de Rensel is, in overleg met de gemeente Winschoten, het Parkmanagement tot stand gekomen. Als bestuur van de Vereniging Parkmanagement Winschoten hebben enkele mensen zich beschikbaar gesteld om voor het bedrijfsleven c.q. de bedrijven op de industrieterreinen, de belangen te gaan behartigen. Zij hadden hierbij een een ruime doelstelling voor ogen. Wat in het begin voortvarend is opgepakt blijkt achteraf niet allemaal haalbaar te zijn geweest. Hierdoor kwam het bestuur voor de keuze te staan: ermee stoppen of in een andere, afgeslankte, vorm, met andere doelstellingen verder gaan.
Voor het laatste is gekozen.

Grote projecten kunnen zonder professionele ondersteuning niet door de VPO worden uitgevoerd. Bij grote projecten moet men denken aan: ICT / glasvezel, groenonderhoud, energiebesparing / zonnecollectoren / biomassa, gezamenlijke inkoop van goederen. Als dergelijke projecten toch worden aangepakt, dan zal er een degelijke financiële basis moeten komen om dit wel professioneel te kunnen begeleiden.

De bijgestelde doelstellingen kunnen als volgt worden omschreven:

De VPO zal zich richten op regelmatig overleg met de gemeente.
Afgesproken is dat daar de volgende zaken aan de orde zullen worden gesteld:
1. Het beheer van de openbare ruimte en het vasthouden en verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.
2. De gemeente zal bij de vast te stellen beleidskwaliteitsplannen, de bestemmingsplannen en de ruimtelijke (her-)ontwikkelingen voor de bedrijfsterreinen, evenals voor de overige ontwikkelingen de VPO zien als haar gesprekspartner.
3. De VPO zal samen met de gemeente werken aan het actualiseren van de economische beleidsdoelen van de gemeente op het gebied van bedrijventerreinen en het ondersteunen, stimuleren en aantrekken van nieuwe economische activiteiten.
4. Ontwikkelingen met betrekking tot handhaving en verkeer zullen gezamenlijk worden besproken.
5. Bespreken van andere zaken die betrekking hebben op de industrieterreinen in de gemeente Oldambt.

De VPO moet werkzaam zijn in de belangenbehartiging voor alle industrieterreinen. Hiervoor moet draagvlak gecreëerd worden en er moet een actieve ledenwerving gaan plaatsvinden.
Om contact met de bedrijven te houden zullen regelmatig bijeenkomsten met de leden of met alle bedrijven worden gehouden. Voor verdere informatie zullen er Nieuwsfeiten op de website geplaatst worden.

Website: http://www.parkmanagementoldambt.nl/